ฝุ่นละออง PM 2.5 กับโรงงานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม  กับ PM 2.5 

ความรู้เกี่ยวกับระบบดักฝุ่น การวิเคราะห์ การดักฝ่นแบบต่างๆ  ที่มา ของบทความ เว็บไซต์  http://www.diw.go.th