อบรมบอยเลอร์ ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ) กรุงเทพ และ สุราษฎร์ธานี

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภำพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler Efficiency for SMEs)”

ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒน้ำบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านระบบไอน้ำ ให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำได้อย่างถูกต้องและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานในระบบไอน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการ ซึ่งการดำเนินงานในโครงการดังกล่ำวจะต้องมีการจัดอบรมด้าน การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม ให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการหรือผู้ที่สนใจ

 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทำงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลระบบไอน้ำ วิศวกร หรือผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำได้อย่างถูกต้อง โดยในหลักสูตรการฝึกอบรม จะประกอบไปด้วยการอบรมภาคทฤษฎี และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้งาน ปรับแต่ง บำรุงรักษา ควบคุมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 

โดยมีการอบรมแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้  ( ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ข้างล่างนะคะ)

  • รอบที่ 1 วันที่ 24- 27 กันยายน 2562 ณ ห้องบำรุงเมือง โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
  • รอบที่ 2 วันที่ 8 -11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมรกต โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่ำ จ.สุราษฎร์ธานี

 

ในการนี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านพร้อมเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถแจ้งความประสงค์มาในแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

 

โดยส่งเอกสารมาที่อีเมล araya.miew@hotmail.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอารยา กล้าหาญ  โทรศัพท์หมายเลข 024709658 หรือ 0815548505 ในวันและเวลาราชการ

 

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร https://andatech.co.th/wp-content/uploads/2019/09/กำหนดการอบรมและใบสมัคร.pdf

ปรึกษา สอบถาม  วางแผนการทำงาน

ติดต่อ     คุณอภิรัตน์ 0855651695

บริษัท อันดาเทค จำกัด
743 ม.1 ซ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tax ID : 0835554005732
Tel : +66 0855651695 Line : @andatech
E-mail : andatechn@gmail.com