Electrostatic Precipitator ( ESP ) ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต

ดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator ,ESP) นี้จะนิยมใช้บ่อยในโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟ้ฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน
เพราะฝุ่นจากเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์ ทำให้มีอนุภาคเล็ก ๆ ออกมา ทำให้เกิดปัญหามลพิษเรื่องฝุ่นละออง เช่นเหตุการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกลางใจเมือง กรุงเทพ และ ฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ ภาคการเกษตรด้วย

admin

เมษายน 11, 2562