หลักสูตร > ศึกษา เรียนวิศวรรม มอ.

รายชื่อหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 12 สาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 62)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

อ่านเพิ่มเติม :::  https://www.eng.psu.ac.th/course/program/bachelor-degree